Driva

19

Jul

There are no translations available.

Driva  Foto: Jan Ove Brenden
Foto: Jan Ove Brenden

Driva

Er en elv som renner gjennom Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.
Driva renner fra Dovrefjellet i sør gjennom Drivdalen ned til Oppdal, og derfra vestover ned til Sunndalsøra.
Den er ca 135 km lang.

Driva ble tidlig kjent for sitt gode laksefiske og har siden 1820-åra fristet sportsfiskere fra hele verden til å prøve lykken.
Driva er landets og kanskje Europas beste sjø-ørettelv.
Fangsstatistikken fra sesongen 2000 viser at det ble tatt 498 lakser med ei totalvekt på 2.080 kilo.
Vidre ble det tatt 5.108 sjøørret med en totalvekt på 9.617 kilo.
Vi må tilbake til 1974 for å finne en bedre sesong. Laksefisket er likevel av relativt beskjedent omfang.
Dette på grunn av lakseparasitten gyrodactylus.
Det arbeides med planer for å behandle og kultivere Driva for å få laksen tilbake.


Ned Drivdalen til Oppdal er elva stri og renner gjennom en trang dal.
Ved Magalaupet er løpet så smalt at det skal være mulig å hoppe over.

 
                                                           Foto: Jan Ove Brenden

Magalaupet (også kalt Måggålaupet) er et rundt 100 meter langt, siksakformet elvegjel i elva Driva.
Det ligger ved Engan i Drivdalen i Oppdal kommune i Sør-Trøndelag.
På det smaleste er det kun 1,5 meter bredt. Dybden er ukjent.

Gjelet består av en rekke store, sammenlenkede jettegryter som elva Driva har gravd ut siden siste istid.
Fjellet består av hard gneis, og Driva graver seg ned med en hastighet på ca. 1 mm pr år, tilsvarende 10 meter på 10 000 år.

 

Mange av sideelvene vest for Oppdal er tørrlagt og vannet magasineres i flere av fjellvannene
i området før det blir ført i rør gjennom fjellet til Driva kraftverk i Sunndal.
Det største vannet i vassdraget er Gjevillvatnet med 20 km lengde og ca. 1 km bredde.

Vest for Sunndalen ligger elvekraftverket Grøa Kraftverk.

Elven regnes som nasjonalt laksevassdrag og er vernet i henhold til Verneplan III for vassdrag.

Driva har vært en fremragende sjøørret- og lakseelv, men er i senere år hardt angrepet av lakseparasitten Gyrodactylus salaris.
Verdens største laks tatt på flue skal være tatt av briten Lord John James Dalrymple,
12th Earl of Steir den 12. juli 1938 i Knutselihølen. Den veide 61 pund eller 27,73 kilo.
Den ble fisket på fluen Peters Fancy,
som både før og spesielt etter denne fangsten var favorittfluen til fiskerne på Elverhøi den sommeren.

Fiske

Fiskeregler satt av SJFF i den del av elva som vi disponerer:
1.Fisket foregår vanligvis fra land. Både vadere og vadebukse kan nyttes. Vadingen
begrenses opp til skritthøyde. Bruk av båt er ikke tillatt.

2.Ingen kan starte fisket straks nedenfor en som står å fisker. Unntak er når den som skal
starte fikset går ut ved skilt merket "ny fiskeplass". En må for øvrig innrette seg etter
den praksis som er vanlig på stedet og fiske over plassen uten unødvendig stopp.
Bevegelig fiske, minimum 2 skritt pr.kast. 1 skritt ca 50 cm

3.Etter den 20.juli fra kl:18:00-24:00 foregår fisket kun med vanlig flue og fluestang
på strekninger hvor skilt merket "Fluesone" er oppsatt. Utenom dene tiden og når
elva er tydelig farget faller bestemmelsen bort.

Når SJFF har Kiklingbrekken og Mettiøra er KUN flue tillatt på nedre del av Kiklingbrekken og øvre del av Mettiøra. (Se :skilting ved elva)
Dette gjelder fra 1/6- 31/08.

4.Dupp og flue kun tillatt på sone 1 i august mnd. Utenom dette er all bruk av flue og dupp ikke tillatt i SJFF elv.

Tubeflue og søkke er tillatt

5.Fiskekort og fisketrygdeavgiftskort skal alltid medbringes under fisket og framvises
ved kontroll.

6.Alle medlemmer av Sunndal Jeger og Fiskerforening kan kontrollere at de som fisker i
foreningens elv har fiskekort. Likeledes påse at fiskeregler blir overholdt, samt bortvise de som på tross av rettledningen ikke vil innrette seg etter reglene. Enhver som ikke overholderforeningens fiskeregler kan få sitt fiskekort/medlemskap inndratt.

7.Familiemedlemmer av den som har løst fiskekort kan også fiske på dette kortet.
Den som har løst fiskekort må da til enhver tid være til stedet. Fiskekortet gjelder for kun 1 stang eller håndsnøre.

8.Alle som har fisket i Driva og Litledalselva er pålagt ådesinfisere sitt fiskeutstyr da dette kan medfore spredning av Gyrodactylus salaris.

NB! KVOTEN PÅ SJØØRRET FØLGER FISKEDØGNET 18:00-18:00 NESTE DAG!, BORTSETT IFRA PERIODEN 24:00-06:00

Kast ikke fra dere sene eller annet søppel ved elven


Forskrifter som gjelder for Driva og Litledalselva.(Med DN sin endring i 2011 )
2010-2014

Med heimel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v., § 33, jfr. kgl.res. av 27. november 1992 om åpning av fisket etter anadrome laksefisk og delegasjon til Fylkesmannen av 24. februar 1993, har Møre og Romsdal fylke den 15. februar og med endring 5 mars2008, fastsatt følgjande forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag i Møre og Romsdal.

§ 1 Fiskeperiode (fom-tom)

Lilledalselva :01/06-15/09 (lokale fredningstiltak i øvre del fra 01/09 se skilting ved elva)

Driva: 01/06-31/08


§ 2 Reiskapsbruk
Som agn er det berre tillatt å bruke flue sluk spinner wobblar og mark..
Ved fiske frå land er det tillatt å nytte ei stang eller eitt handsnøre pr. person. Det er bare tillatt med inntil to agn pr. stang eller handsnøre. Ved fiske frå båt er det tillatt å nytte to reiskap (stang eller handsnøre) pr. båt. Det er kun tillatt med eitt agn pr. stang eller handsnøre
Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikkje vere større enn 13 mm, for enkeltkrok ikkje større enn 15 mm. Stang og handsnøre skal ikkje forlatest under fiske. Det er forbudt å bruke stang eller handsnøre på ein slik måte at fisken sannsynlegvis vil krøkast.

§ 3 Fangstavgrensing
Det er berre tillate å fange anadrome laksefisk som er minst 35 centimeter .

I vassdrag med lakseparasitten Gyrodactylus salaris (Rauma/Istra, Innfjordelva, Henselva(Isa/Glutra), Driva, Litledalselva, Usma, Batnfjordelva) er fiske freda frå kl 24 til kl 06 neste dag bortsett fra Driva.

I vassdrag med lakseparasitten G. salaris er fiske med mark forbode i Rauma/Istra,Innfjordelva, Henselva (Isa/Glutra), Usma og Batnfjordelva heile sesongen, i Driva i august og elles i sesongen i sone 1,2 og 3, i Litledalselva nedstrøms bru over Riksveg 62 i august og ut sesongen. I Surna er markfiske forbode i august.

I Driva i Sunndal kommune gjeld døgnkvote på 2 sjøaure pr. fiskar. Laks er ikkje inkludert i kvotereguleringa. Når 2 sjøaure er tekne, skal alt fiske ta slutt.
I Driva er Sjøørreten fredet i JUNI (Endring som DN har gjort i sin revisjon for 2011) Dvs. utsettingspåbud.

Det gjeld inga døgnkvote for laks i vassdrag med lakseparasitten Gyrodactylus salaris.Heller ikkje for fiske etter rømt oppdrettsfisk, sjå § 4.

 

§ 4 Fiske etter rømt oppdrettsfisk
I vassdrag med stort innslag av rømt oppdrettsfisk kan Møre og Romsdal fylke (MR fylke) tillate fiske ut over ordinær fisketid. MR fylke avgjer kva elvestrekningar fisket skal omfatte, tidsrommet for fisket og kva for reiskap som skal nyttast.

§ 6 Desinfeksjonsrutinar
I vassdrag infisert av lakseparasitten G. Salaris, kan fisket stoppast på kort varsel dersom desinfeksjonsrutinar pålagt av Mattilsynet ikkje blir fulgt opp.